វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប ៖ ឯកឧត្តមប្រធាន គ.ជ.ប "នៅពេលណាយើងធ្វើបានល្អ ធ្វើបានត្រឹមត្រូវ មហាជនគេគាំទ្រ គេសរសើរហើយ"

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778