លទ្ធផលផ្លូវការតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតក្នុងខេត្ត ប៉ៃលិន

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778