ចំនួនអាសនៈរដ្ឋសភាសម្រាប់នីតិកាលទី៥

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778