លទ្ធផលនៃការប្រឡង​ និងធ្វើតេស្ត​​ជ្រើសរើស​មន្រ្តី​បុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាឱ្យ​បម្រើ​ការងារ​នៅលេខាធិការដ្ឋាន​រៀបចំ​ការ​បោះឆ្នោត​​ ២៥ រាជធានី ខេត្ត

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778