លទ្ធផល​នៃ​ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាង​រាស្ដ្រ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០១៣

  1. លទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៥ តាមមណ្ឌល​ រាជធានី/ខេត្ត
  2. សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការប្រកាសបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្រ្តក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៥ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
  3. សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការប្រកាសបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្រ្តក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៥ គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ
  4. បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៥ តាមមណ្ឌលរ​ រាជធានី/ខេត្ត
  5. បញ្ជីរាយរាមបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតជាតំណារាស្រ្ត នីតិកាលទី៥ តាមលំដាប់អាយុពីខ្ពស់ មកទាប
  6. លទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៥ ឆ្នាំ២០១៣ (តាមការិយាល័យបោះឆ្នោត)
  7. តារាងលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៥ ឆ្នាំ២០១៣
  8. ចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោត សន្លឹកឆ្នោតបានការ និងសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការ ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង តំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៥ ឆ្នាំ២០១៣
ចែករំលែក(Share)
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778