ខ្លឹមសារផ្សព្វផ្សាយ​របស់​ឯកឧត្ដម​ ឯម សូផាត សមាជិក គ.ជ.ប ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​ជាមួយ​ភាគីពាក់ព័ន្ធ

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778