ប្រសាសន៍ ឯកឧត្ដម ឌុច សុន សមាជិក គ.ជ.ប និង​ជាប្រធាន​ដឹកនាំ​កិច្ច​ប្រជុំ​ផ្សព្វផ្សាយ​ជាមួយ​ភាគីពាក់ព័ន្ធ​

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778