ប្រសាសន៍ ឯកឧត្ដម ហ៊ែល សារ៉ាត់ សមាជិក គ.ជ.ប និង​ជាប្រធានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ​ផ្សព្វផ្សាយ​ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778