ប្រសាសន៍​ឯកឧត្ដម ហ៊ែល សារ៉ាត់​ សមាជិក​​ គ.ជ.ប និង​ជាប្រធាន​ដឹកនាំ​ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​ផ្សព្វផ្សាយ​ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778