ប្រសាសន៍ ឯកឧត្ដម ឌុច សុន សមាជិក​គណៈកម្មាធិការជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត និងជាប្រធាន​ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ស្ដីពីការផ្ដល់សុពលភាព និងការ​ប្រកាស​ផ្សាយ​បញ្ជីបោះឆ្នោត​ផ្លូវការ ឆ្នាំ​២០១៨

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778