ជំនួយស្មារតី​ ឯកឧត្ដមប្រធាន គ.ជ.ប ជួបជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778