ប្រតិទិន​នៃ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​សាកល្បង​ឆ្នាំ២០១៥

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778