តារាងស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋ​ និងចំនួន​​ការិយាល័យ​បោះ​ឆ្នោតប៉ានស្មាន ​សម្រាប់​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ឆ្នាំ ២០១៦ ទូទាំង ២៥ រាជធានី ខេត្ត​

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778