ការចុះបញ្ជីបេក្ខជន​គណបក្ស​នយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត

ការ​ចុះ​បញ្ជី​​​គណបក្ស​នយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត និងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣

ការ​ចុះ​បញ្ជី​​​គណបក្ស​នយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត និងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់​ អាណត្តិទី​៥ ឆ្នាំ​២០២២

ការ​ចុះ​បញ្ជី​បេក្ខជន​​គណបក្ស​នយោបាយ​ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សា​រាជធានី ខេត្ត​ ក្រុង ស្រុក​ ខណ្ឌ អាណត្តិ​ទី​៣ ឆ្នាំ​២០១៩

ការ​ចុះ​បញ្ជី​បេក្ខជន​​គណបក្ស​នយោបាយ​ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៦ ឆ្នាំ២០១៨

ការ​ចុះ​បញ្ជី​បេក្ខជន​​គណបក្ស​នយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត សម្រាប់​ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់​ អាណត្តិទី​៤ ឆ្នាំ​២០១៧

ការ​ចុះ​បញ្ជី​បេក្ខជន​គណបក្ស​នយោបាយឈរបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ស្រុក​ ក្រុង​ ស្រុក​ ខណ្ឌ អាណត្តិទី២ ឆ្នាំ​២០១៤

ការ​ចុះ​បញ្ជី​ប​ក្ខជន​​គណបក្ស​នយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត សម្រាប់​ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​តំណាង​រាស្ត្រ​ នីតិកាលទី​៥ ឆ្នាំ​២០១៣

ការ​ចុះ​បញ្ជី​បេក្ខជន​​គណបក្ស​នយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត សម្រាប់ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី​៣ ឆ្នាំ​២០១២

ឯកសារពាក់ព័ន្ធ​នឹង​​ការ​ចុះ​បញ្ជី​ប​ក្ខជន​​គណបក្ស​នយោបាយ​ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778