សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន​ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

ប្រកាសព័ត៌មាន​ ឆ្នាំ​២០១៦

ប្រកាសព័ត៌មាន ឆ្នាំ​២០១៥

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778